Unser Sortiment
+31 318 711 048
info@sierdisposables.nl

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Besloten Vennootschap Sier Disposables BV.
Leveringen geschieden volgens de laatste versie van de Algemene Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden onder nummer 09210159 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem


1 Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of opdrachten door ons met kopers aangegaan, behoudens schriftelijk door ons geaccepteerde wijzigingen, in deze voorwaarden wordt onder levering verstaan de levering van goederen en /of het verrichten van diensten.

1.2 Indien de opdrachtgever de leverings-, verkoop-, dan wel inkoopvoorwaarden hanteert die afwijken van onze voorwaarden, zullen deze ons niet binden tenzij zij uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.

1.3 Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van ons heeft gekocht wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch, telegrafisch, per fax, e-mail of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van de meest recente, en op de overeenkomst van toepassing zijnde, voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2 Aanbiedingen

2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn al onze offertes, prijzen en condities in welke vorm dan ook vrijblijvend. Een vrijblijvende aanbieding kan door ons binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan worden herroepen.

2.2 Wij hebben het recht om een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. Aanbiedingen of afspraken van vertegenwoordigers of andere personeelsleden binden ons eerst na schriftelijke bevestiging door een daartoe bevoegd persoon.

2.3 Alle door ons op de website, in catalogi, folders, etc. vermelde afmetingen, modellen etc. zijn ontleend aan de gegevens van derden en zijn derhalve geheel vrijblijvend en onder voorbehoud.

2.4 Toezending van aanbiedingen en/of prijslijsten verplicht ons niet tot levering.

2.5 Het is niet toegestaan om onze aanbiedingen, tekeningen, afbeeldingen, drukwerken, monsters en modellen aan derden te geven of af te staan. Monsters en modellen blijven ons eigendom en dienen in goede staat aan ons te worden geretourneerd, evenals tekeningen en afbeeldingen van aangeboden, maar niet besteld werk.

3 Prijzen

3.1 Voor de door ons opgegeven prijzen geldt dat deze altijd exclusief BTW zijn. Met het verschijnen van onze meest recente prijslijst komen alle voorgaande noteringen te vervallen.

3.2 Prijzen kunnen door ons tussentijds gewijzigd worden. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich vervolgens prijsverhogingen mochten voordoen (bijv. ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, stijging van grondstofprijzen, of onevenredige stijging van valutakoersen) dan behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de klant door te berekenen dan wel blijvend te veranderen.

3.3 Indien de prijsstijging meer dan 15% van de oorspronkelijke prijs bedraagt heeft de opdrachtgever het recht om binnen 7 dagen na opgave van de prijsverhoging de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn (zoals in geval van voorbeelden in voorgaande punt). Een ontbinding op grond van dit artikel geeft geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

3.4 Voor huidige en toekomstige wetswijzigingen (bijv. verwijderingsbijdragen, verpakkingsconvenant etc.) die betrekking hebben op het door ons gevoerde assortiment, en van toepassing zijn of worden op het land van levering, behouden wij ons het recht voor betreffende opslagen per direct door te voeren en aan de opdrachtgever door te belasten zonder voorafgaande publicatie of mededelingen en kunnen geen grond opleveren voor reclame.

4 Annulering en wijziging

4.1 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behouden wij het recht nakoming te eisen.

4.2 Indien wij een annulering accepteren, zijn alle door ons terzake van die opdracht gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is terzake van annuleringskosten minimaal 35% van de koopprijs, alsmede een percentage van 20% van het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving, aan ons te voldoen zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat gemelde kosten daadwerkelijk door ons zijn gemaakt.

4.3 Het bepaalde in het voorgaande artikel geldt onverminderd ons recht op vergoeding wegens winstderving, alsmede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

4.4 Tussentijdse wijzigingen van een opdracht of overeenkomst worden slechts na schriftelijke bevestiging onzerzijds geacht door ons te zijn aanvaard.

5 Levering en verzending

5.1 Alle leveringen boven de € 500,-, met uitzondering van leveringen op de Nederlandse Waddeneilanden of leveringen buiten Nederland, geschieden franco aan het door de opdrachtgever opgegeven adres, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn en worden bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.3 Wij hebben het recht de wijze van verzending naar ons inzicht te regelen, voorzover de opdrachtgever geen nadere aanwijzingen daaromtrent geeft. Een transportverzekering wordt door ons alleen afgesloten na uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.4 De opdrachtgever dient de verpakking van de hem aangeboden goederen bij ontvangst te controleren en bij waarneembare schade zijn bevindingen op de vrachtbrief te vermelden, waarbij de opdrachtgever zich verplicht de expediteur direct schriftelijk aansprakelijk te stellen.

5.5 Levering vindt plaats op het moment dat de goederen ons terrein respectievelijk magazijn verlaten.

5.6 Alle goederen zijn vanaf het ogenblik dat zij ons terrein respectievelijk magazijn hebben verlaten voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook in geval van franco levering en zelfs dan wanneer voor de zending door vervoerders de verklaring op de vrachtbrief wordt verlangd, dat alle schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender is.

5.7 Tenzij anders is overeengekomen zijn wij gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het verzenden van deelfacturen.

5.8 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade van respectievelijk aan de goederen gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering.

5.9 Om schade tijdens transport te voorkomen dient een aantal artikelen bij aankomst geassembleerd te worden. De eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

6. Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

6.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover een en ander niet al is begrepen in het vermelde onder lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van de zaken gaat van ons over op de opdrachtgever eerst nadat de opdrachtgever de koopprijs en al het overige, dat zij uit hoofde van deze overeenkomst aan ons is verschuldigd, heeft voldaan.

7.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd op zaken, die krachtens dit artikel ons eigendom zijn, aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen: opdrachtgever mag de eigendom van deze zaken niet overdragen anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Bij schending van deze verplichting, alsmede bij niet tijdige betalingen en/of in de onderstaande situaties zijn wij gerechtigd de zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden. Opdrachtgever is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen. Hetgeen opdrachtgever aan ons verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in geval van: handelen van opdrachtgever in strijd met het bovenstaande, surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever dan wel aanvraag daartoe, gehele of gedeelte stakingen of overdracht van de onderneming van opdrachtgever dan wel besluit daartoe, beslag ten laste van opdrachtgever, niet of niet tijdige betaling door opdrachtgever. In deze gevallen zijn wij gerechtigd alle overeenkomsten met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te onzer keuze geheel of gedeeltelijk te beëindigen en/of uitvoeringen daarvan op te schorten, onverminderd onze overige rechten. Opdrachtgever is verplicht ons op de hoogte te stellen indien zaken waar het eigendomsvoorbehoud van ons op rust in beslag worden genomen.

8 Reclames

8.1 Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 8 dagen na ontvangst der goederen of de verrichting van de diensten.

8.2 De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichting akkoord te hebben bevonden.

8.3 Door ons geleverde zaken worden slechts teruggenomen, binnen gemelde periode, indien deze na voorafgaand overleg met ons in goede staat onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking franco in ons magazijn worden afgeleverd.

8.4 De waarde van de teruggeleverde zaken wordt, onder aftrek van alle gemaakte kosten onder meer voor transport, douanebehandeling, eventuele verzekering etc. met de opdrachtgever verrekend.

8.5 Retourzendingen waarover niet vooraf met ons schriftelijk overeenstemming is bereikt worden niet aanvaard.

8.6 Reclames terzake van facturen dienen binnen 8 dagen na verzending daarvan schriftelijk bij ons te worden gemeld.

9 Afwijkingen

9.1 Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties e.d., welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame.

9.2 Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

9.3 Afwijkingen in geleverde aantallen van maximaal 5% bij speciaal bestelde artikelen die niet in ons standaard assortiment voorkomen, leveren geen grond op voor reclame.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Iedere verdere aansprakelijkheid terzake van tekortkomingen of gebreken is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door te late levering; ook niet wanneer de late levering het gevolg is van een door ons gemaakte fout. Immateriële schade wordt nooit vergoed, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

10.3 Aansluitend op het vorige artikel, sluiten wij uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid voor gevolg- cq. bedrijfsschade uit.

10.4 Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel van personen die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

10.5 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.

10.6 De opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen, welke door ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van vorderingen door derden op ons terzake van voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.

10.7 Wij worden eigenaar van de vervangen zaken.

10.8 Indien in rechte komt vast te staan dat wij toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van onze verzekeraar.

11 Betalingscondities

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden, zonder enige korting binnen 30 dagen na de factuurdatum.

11.2 In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van het rentetarief van de Europese Centrale Bank voor de duur van het verzuim.

11.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij moeten maken zijn voor rekening van de in verzuim zijnde opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het uitstaande bedrag inclusief de eventueel verschuldigde rente, e.e.a. met een minimum van 150 euro. De opdrachtgever dient de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten te voldoen, dus ook indien deze boven het door het betreffende Gerecht gehanteerde liquidatietarief uitkomen. De opdrachtgever dient derhalve de rekening van de advocaat, de procureur en de deurwaarder te voldoen, alsmede alle mogelijke andere gerechtelijke kosten.

11.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan bij wijze van compensatie betalingsverplichtingen van ons uit anderen hoofde dan deze overeenkomst in mindering te brengen op hetgeen de opdrachtgever ter zake van deze overeenkomst is verschuldigd.

11.5 Wij behouden ons het recht voor om afnemers die herhaaldelijk onze betalingstermijnen overschrijden onder rembours te leveren.

11.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd betalingen op te schorten wegens beweerdelijk ondeugdelijke leveringen.

12 Bank- en/of girokosten

12.1 Alle bank- en/of girokosten welke door de betaling per bank en/of giro veroorzaakt worden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

12.2 Indien eerst na betaling van de hoofdsom blijkt dat deze extra kosten zijn ontstaan, dan worden deze alsnog in rekening gebracht en is de opdrachtgever gehouden deze kosten te voldoen.

13 Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen en vorderingen, welke tussen ons en de opdrachtgever mochten zijn ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

13.3 Onverminderd het in art. 13.2 bepaalde, zijn wij gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.

13.4 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Möchten Sie unseren Katalog sofort einsehen?

Das Blättern im Katalog ist natürlich bequemer, aber wenn Sie ihn gleich sehen wollen, klicken Sie auf die untenstehende Schaltfläche!

Unser Katalog 2024 liegt für Sie bereit.

Hier können Sie unseren Katalog 2024 anfordern. Vollgepackt mit Inspiration und ehrlichen Artikeln.

© Copyright 2024
Webdesign Memorise Ede